PacEX – Pacific Cloud Exchange

PacEX เป็นโซลูชั่นสำหรับลูกค้าที่ต้องการเชื่อมต่อ
ผู้ให้บริการระบบคลาวด์สาธารณะผ่าน Pacific Cloud Exchange (ECX)
ใช้การเชื่อมต่อส่วนตัวที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง

เชื่อมต่อโดยตรงผ่านทาง Leased Lines

บริการ PacEX ทำให้ลูกค้าองค์กรในภูมิภาคเข้าถึง Pacific Cloud Exchange (ECX) ผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ๆ

การเชื่อมต่อองค์กรที่เชื่อถือได้

การเชื่อมต่อโดยตรงที่เชื่อถือได้สำหรับองค์กรดิจิทัล

 

การเชื่อมต่อแบบ Site-to-site และ Point-to-point ทำให้ได้ความเร็วสูงสุด, ปลอดภัย และอเนกประสงค์

โซลูชั่นการเชื่อมต่อด้วยเครือข่ายจากผู้ให้บริการ MPLS ชั้นนำของโลก

เช่ื่อมธุรกิจของคุณโดยตรงไปยังมากกว่า 80 POPs ในประเทศจีน

เครือข่ายทั่วโลกครอบคลุมมากกว่า 134 ประเทศ ด้วย POP มากกว่า 100 POP.

  • พอร์ตหนึ่งพอร์ต หลายสาย
  • การเข้าถึงทั่วโลก
  • การเชื่อมต่อโดยตรงที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง

Pacific Cloud Exchange สามารถขยายการเข้าถึงตลาดของคุณและเพิ่มความเป็นส่วนตัวประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่อบริการระบบคลาวด์ของคุณ ในขณะที่ลดความซับซ้อนในการโต้ตอบกับผู้ให้บริการระบบคลาวด์

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจาก Pacific Cloud Exchange 

  • เพิ่มความเร็วในการเข้าคลาวด์หลายระบบอัตโนมัติ, เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการคลาวด์ได้ทันที
  • เพิ่มประสิทธิภาพ—เพิ่มประสิทธิภาพของ application บนคลาวด์ด้วยการต่อตรงกับผู้ให้บริการคลาวด์
  • เพิ่มความปลอดภัย—สร้างระบบให้ปลอดภัยขึ้นด้วยการติดตั้ง applications บนระบบ Lan ในดาต้าเซ็นเตอร์
  • ลดค่าใช้จ่าย—ลดค่าใช้จ่ายในการต่อตรงไปยังผู้ให้บริการคลาวด์

รูปแบบคลาวด์ ประเภทต่างๆ
สร้างรูปแบบที่เหมาะสมของคุณกับเรา Private หรือ Hybrid

Information

we have a problem!

Our site uses cookies to make it work and to help us give you the best possible user experience. By using our site, you agree to our use of cookies.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security